Használat

  A Bod PĂ©ter Országos Könyvtárhasználati Verseny feladatbankja 
 
 

Környezeti nevelĂ©s  Ă©s könyvtárhasználat

A környezeti témák komplexitása, tudomány- és ezáltal tantárgyközisége miatt különösen alkalmasak a komplex feladatok összeállítására. Mindemellett pedig a versenyszervezők támogatandó célnak tekintik a környezettudatos állampolgárok nevelését, részt kívánnak venni sajátos eszközeikkel a környezeti nevelésben. Így a könyvtári tehetséggondozás és a könyvtárhasználat népszerűsítése mellett célul tűztük ki a tanulók információforrásokon keresztüli környezeti nevelését, és a pedagógusok ebben való támogatását.

  A fenti cĂ©l Ă©rekĂ©ben a 2008/2009-es tanĂ©vben a környezetvĂ©delem jegyĂ©ben szerveztĂĽk a versenyt. A 7-8. Ă©vfolyam kategĂłriájában a feladatok Az erdĹ‘ tĂ©makörĂ©n belĂĽl, a 9-10. Ă©vfolyam kategĂłriájában pedig A levegĹ‘ tĂ©makörĂ©n belĂĽl mozgatták meg a versenyzĹ‘k informáciĂłs műveltsĂ©gĂ©t. A 2009/2010-es tanĂ©vben pedig egysĂ©gesen három kategĂłriában a tömegközlekedĂ©s környezetvĂ©delmi vonatkozásait dolgoztattuk fel a versenyzĹ‘kkel Ă©s felkĂ©szĂ­tĹ‘ikkel. 

A feladatbank, mint tanári segédlet

A verseny cĂ©ljaira kidolgozott feladatlapok szĂ©lesebb körű hasznosĂ­tását támogatva, cĂ©lunk azok közkinccsĂ© tĂ©tele nemcsak könyvtárostanárok, hanem bármely más szakos pedagĂłgusok, környezeti nevelĂ©si szakemberek Ă©s egyĂ©b könyvtártĂ­pusban dolgozĂł könyvtárosok körĂ©ben is. Hiszen azok rĂ©szben a feladattĂ­pusok, rĂ©szben tĂ©májuk kapcsán sokfĂ©le könyvtári, tanĂłrai Ă©s szabadidĹ‘s foglalkozás során felhasználhatĂłk Ă©s több cĂ©lt szolgálnak:

 • felhasználhatják a könyvtárostanárok a könyvtárhasználati tanĂłrákon;
 • felhasználhatja bármely szaktárgy pedagĂłgusa a tantárgyához kapcsolĂłdĂł feladatokat (pl.: biolĂłgia, földrajz, fizika, irodalom, osztályfĹ‘nöki Ăłra …);
 • iskolai, helyi vetĂ©lkedĹ‘k rĂ©szeivĂ© válhatnak (A Föld Napja, KörnyezetvĂ©delmi világnap, Nemzetközi autĂłmentes nap, Iskolai könyvtári világnap …);
 • a következĹ‘ tanĂ©vek versenyfelkĂ©szĂ­tĹ‘ munkáját segĂ­tik
 

  Az egyes feladatok – könyvtárhasználati feladatok lĂ©vĂ©n – nem a lexikális tudásra Ă©pĂĽlnek, nem tesztkĂ©rdĂ©sek, hanem gondolkodtatĂł feladatok. Ezek során egy megadott környezeti problĂ©mát, kĂ©rdĂ©st kell a rendelkezĂ©sre állĂł informáciĂłs eszközök segĂ­tsĂ©gĂ©vel minĂ©l több tudományterĂĽletrĹ‘l megszerzett informáciĂłk segĂ­tsĂ©gĂ©vel megoldani a könyvtárban.

  A feladatok Ă©s megoldĂłkulcsuk szerkeszthetĹ‘ MS Word dokumentumkĂ©nt tölthetĹ‘ le. ĂŤgy a feladatok tetszĹ‘leges sorrendben, mennyisĂ©gben szerkeszthetĹ‘k egymás után. A feladatok bevezetĹ‘ szövege az adott helyzetnek megfelelĹ‘en átfogalmazhatĂł, a rendelkezĂ©sre állĂł informáciĂłforrások szerint pedig maga a feladat is átszerkeszthetĹ‘. 

Az adatbázis használata

Adatbázis kezdetben a fenti cĂ©lnak megfelelĹ‘en csak a 2008/2009-es Ă©s a 2009/2010-es versenyĂ©vad feladatlapjait tartalmazta. Jelenleg viszont a 2006/2007-es tanĂ©vtĹ‘l napjainkig az összes Ă©v, összes fordulĂłjának feladatai visszakereshetĹ‘k Ă©s letölthetĹ‘k.  

Visszakeresési szempontok

1. Évfolyam

A verseny egyes kategóriái két évfolyamot fognak át, így ennek alapján kereshetők vissza. A 2008/2009-es tanévben a 7-8. és a 9-10. évfolyam számára készültek feladatlapok, míg a 2009/2010-es tanévben az 5-6. évfolyam számára is.

Az egyes Ă©vfolyampárok a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki. 

2. Versenyévad

Az adatbázis jelenleg a 2006/2007-es tanévtől napjainkig az összes versenyévad feladatait tartalmazza.

Az egyes tanĂ©vek a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki. 

3. FordulĂł

A verseny megyei/fővárosi írásbeli (lásd: megyei írásbeli), az országos írásbeli és az országos szóbeli fordulójához készülnek központi feladatlapok, így az adatbázis ezeket tartalmazza. Amennyiben a megyei szervezők beküldik a megyei szóbeli feladatokat, azokat készségesen elhelyezzük az adatbázisban.

  Az Ă­rásbeli feladatok rövidebb idĹ‘ alatt megoldhatĂł, egy szűkebb tĂ©mára koncentrálĂł, az informáciĂłs műveltsĂ©g nĂ©hány terĂĽletĂ©t mozgĂłsĂ­tĂł feladatok. A szĂłbeli feladatok viszont egy projektszerű problĂ©mamegoldást, alapos körĂĽltekintĂ©st igĂ©nylĹ‘ alkotĂłfeladatok.

  Az egyes fordulĂłk a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki. 

4. NAT műveltségi terület

A Nemzeti alaptantervben megadott tĂ­z műveltsĂ©gi terĂĽlet szerinti besorolás. Az egyes terĂĽletek a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki.

  Egy feladat termĂ©szetesen több terĂĽletet is Ă©rinthet. De a feladatok kis száma miatt az adatbázis nem biztosĂ­t lehetĹ‘sĂ©get a kĂ©t műveltsĂ©gi terĂĽlet metszetĂ©re valĂł keresĂ©sre. 

5. Témakör

A feladat által Ă©rintett tudományterĂĽlet, konkrĂ©t tĂ©ma. A feladatok sokfĂ©lesĂ©ge Ă©s az adatbázis bĹ‘vĂ­tĂ©si tervei miatt itt nem kĂ­nálunk lenyĂ­lĂł tĂ©maköröket. Az adatbázis szĂłtöredĂ©keket is megtalál ebben az adatmezĹ‘ben. 

Pl.: A növĂ©ny keresĹ‘szĂłra a következĹ‘ tĂ©makörökhöz tartozĂł találatok jelennek meg: növĂ©ny, vĂ©dett növĂ©ny, gyĂłgynövĂ©ny 

6. Könyvtárhasználati tudáselem

Az egyes tudáselemek a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki. A listát igyekeztĂĽnk teljessĂ© fejleszteni, Ă­gy jelenleg nem mindegyik elemhez tartozik feladat.

 • dokumentumtĂ­pusok tartalmi jellemzĹ‘i
 • dokumentumtĂ­pusok formai jellemzĹ‘i
 • online források
 • konkrĂ©t informáciĂł keresĂ©se
 • a könyvtár fogalma
 • a könyvtárak tĂ­pusai
 • a könyvtári szolgáltatások
 • a könyvtárhasználat szabályai
 • a könyvtári állomány rĂ©szei
 • a könyvtárak funkcionális terei
 • raktári rend
 • szakrend
 • betűrend
 • indirekt tájĂ©koztatĂł eszközök
 • forráshasználat
 • informáciĂłfeldolgozás
 • szövegalkotás
 • jegyzetelĂ©s, vázlatkĂ©szĂ­tĂ©s
 • hivatkozás, irodalomjegyzĂ©k kĂ©szĂ­tĂ©s
 • forráskiválasztás
 • forrásĂ©rtĂ©kelĂ©s
 • kĂ©zikönyvek
 • keresĹ‘kĂ©rdĂ©s
 • informáciĂłs problĂ©mamegoldási folyamat

Egy feladat termĂ©szetesen több terĂĽletet is Ă©rinthet. De a feladatok kis száma miatt az adatbázis nem biztosĂ­t lehetĹ‘sĂ©get a kĂ©t terĂĽlet metszetĂ©re valĂł keresĂ©sre. 

7. FeladattĂ­pus

Az egyes feladattĂ­pusok a lenyĂ­lĂł listábĂłl választhatĂłk ki. A feladattĂ­pusok rövid magyarázata:

 • kĂ©rdĂ©s-válasz: egy feltett kĂ©rdĂ©sre válasz, adat keresĂ©se, megfogalmazása
 • választás: adott felsorolásbĂłl választani a megadott szempontok szerint Pl.: Az alábbiak közĂĽl melyik károsĂ­tĂł anyag?
 • fogalommagyarázat
 • ajánlás: ĂŤrjon pl.: könyv-, folyĂłiratajánlĂłt
 • rejtvĂ©ny: keresztrejtvĂ©ny kitöltĂ©se, kĂ©szĂ­tĂ©se
 • igaz-hamis: állĂ­tások helyessĂ©gĂ©nek megállapĂ­tása, adatokkal valĂł alátámasztása, indoklása
 • kronolĂłgia: esemĂ©nyek idĹ‘rendezĂ©se
 • csoportosĂ­tás: valamilyen megadott vagy szabadon választott szempontok szerinti csoportosĂ­tás
 • párosĂ­tás: kĂ©t összetartozĂł elem azonosĂ­tása, jelölĂ©se
 • vaktĂ©rkĂ©p: földrajzi helyek jelölĂ©se tĂ©rkĂ©pen
 • sorrendezĂ©s (betűrend, idĹ‘rend)
 • Ă©rtelmezĂ©s (szöveg, kĂ©p ...): kĂĽlönbözĹ‘ szövegtĂ­pusok, kĂ©pek, ábrák, grafikonok, menetrendek … Ă©rtelmezĂ©se, azok segĂ­tsĂ©gĂ©vel feladatok megoldása
 • Ă©rvelĂ©s: informáciĂłkkal, Ă©rvekkel alátámasztott szöveg fogalmazása
 • kiegĂ©szĂ­tĂ©s: megadott szöveg, adatsor, verscĂ­m … kiegĂ©szĂ­tĂ©se, befejezĂ©se
 • kiegĂ©szĂ­tĂ©s: bármilyen informáciĂłhalmaz, továbbival valĂł kiegĂ©szĂ­tĂ©se pl. lukas szöveg, táblázat, folyamatábra
 • kĂ©rdĂ©s megfogalmazása
 • hosszĂş válasz
 • esszĂ©
 • felsorolás
 

8. Feladat szövege

Szabad szavas keresĂ©skĂ©nt a feladatok instrukciĂłinak teljes szövegĂ©ben lehet keresni. 
 

Az adatbázis a Nemzetközi Kulturális Alap támogatásával jött létre.

NKA
 
 

Budapest, 2020. március 12. 

Összeállította:
Dömsödy Andrea
iskolai könyvtári
szakreferens
országos versenyszervező